CR真・三國無双 SAA


セグ情報

◆セグ情報

潜伏確変なし
パチンコセグネット
(C)Visual Japan